LNFA
MBR
M.B.ROUISSAT
Adresse:
Ville:
Wilaya: Alger
Tel:
Fax:
E-mail:
Couleurs Blue -
Stade :24 Février
Effectif
Liste des gardiens de but
BEN HAOUED Elyes
03/09/1989
Dossard : 16
BOKRI Hamza
27/08/1984
Dossard : 1
SEHRAOUI Fares
23/05/1997
Dossard : 30


Liste des défenseurs
KORICHI Tayeb
19/11/1992
Dossard : 13
HELLALI Mohamed Samir
09/10/1982
Dossard : 5
LAIFA Ouahid
01/04/1988
Dossard : 4
BERRABEH Atllah
27/03/1987
Dossard : 25
KORICHI Mohammed Mostafa
24/09/1997
Dossard : 26
BENMOULAI Abbes
05/01/1992
Dossard : 2
MADANI Abderrahmane
21/02/1990
Dossard : 23
AYAD Chouaib
15/04/1991
Dossard : 15
KORICHI Mohammed Abdelmadjid
09/04/1992
Dossard : 24


Liste des milieus de terrain
GUIRI Mohamed amine
10/03/1986
Dossard : 6
TLILI Abdelmalek
27/12/1988
Dossard : 22
BEN HAOUED HOUD
30/06/1991
Dossard : 20
HACINI Lokman
14/07/1993
Dossard : 14
FOULANI Djamel Eddine
10/06/1995
Dossard : 27
BENZAIR Lakhder
26/09/1995
Dossard : 17
ANTIR Taha AMINE
06/03/1989
Dossard : 10
HAMANI Rabeh
04/08/1998
Dossard : 28
BENZID Djamel Eddine
15/07/1996
Dossard : 18
BENMOUSSA Abdennour
09/02/1996
Dossard : 11
HATTABI Abdelkader Moumen
07/07/1996
Dossard : 8
TOUAHIR Hocine
03/06/1998
Dossard : 12


Liste des attaquants
ABBAS Bensaci
08/01/1994
Dossard : 21
TAHRA Toufik
10/01/1989
Dossard : 19
MIHOUBI Mohamed Abdelghani
20/03/1983
Dossard : 7
BENSALEM Mohamed Islam
08/09/1995
Dossard : 29
KHEDIME Oussama
16/11/1993
Dossard : 3
RAHMANI Adel
30/10/1995
Dossard : 9


Liste des demandes en attante
LOULOU Brahim
29/09/1974
Poste : Président de Section
Dossard :
BENMOUSSA Belkhir
10/12/1963
Poste : Dirigeant
Dossard :
LEGHIMA Cheikh
12/11/1975
Poste : Entraineur Gardien de But
Dossard :
ABBAS IMAD
14/01/1984
Poste : Médecin du club
Dossard :