LNFA
MCM
MCMEKHADMA
Adresse: Cité460logement Mekhadma Ouargla
Ville: ouargla
Wilaya: Ouargla
Tel: 0660391461
Fax: 029712533
E-mail: zatout12@hotmail.fr
Couleurs Noir -
Stade :24 Février
Effectif
Liste des gardiens de but
YAHIAOUI Khaled
01/01/1997
Dossard : 30
BENAMARE Reda
01/09/1992
Dossard : 1
SAMER Yaaqoub
26/06/1991
Dossard : 16


Liste des défenseurs
BOUKHALFA MOUSSA
26/01/1993
Dossard : 13
KHEMGANI Mostapha said
27/04/1998
Dossard : 5
MIMOUNI Ossama
18/05/1991
Dossard : 22
BENSALEM Abdennasser
22/02/1991
Dossard : 4
KOUICEM Mohammed Sofian
31/01/1993
Dossard : 2
ASSAD Yasser
29/08/1992
Dossard : 6
CHANI Abdelouhab
24/02/1997
Dossard : 17
CHAREF Abderrazzak
31/03/1997
Dossard : 3


Liste des milieus de terrain
BELMESSAOUD Ilyes
30/06/1997
Dossard : 21
FERMADJ Zakaria
22/02/1998
Dossard : 26
AKACHA Tarek
09/05/1992
Dossard : 25
BEDIAF Khaled
16/04/1997
Dossard : 20
KHIREDDINE Mohamed_Hadj_Larbi
12/08/1993
Dossard : 8
MERABET Lotfi
23/09/1986
Dossard : 14
TOUAHIR Samir
27/09/1998
Dossard : 12
KARIDA TAREK
09/04/1991
Dossard : 19
BELABES ABED
03/08/1994
Dossard : 27
BENSACI ABDENACER
27/06/1994
Dossard : 10


Liste des attaquants
CHELGHAM Brahim
29/04/1997
Dossard : 7
ZATOUT Yakoub
03/11/1997
Dossard : 23
AMIRA Ahmed
09/03/1984
Dossard : 15
BOUHOUCHE Salah Eddine
18/11/1989
Dossard : 11
FAR Mouhammed reda
29/01/1987
Dossard : 24
ASMANE FATEH
29/06/1994
Dossard : 9
BENDEKKICHE Mohammed lamine
21/05/1990
Dossard : 18
BENACHOUR ABDELHAK
20/01/1996
Dossard : 28


Liste des demandes en attante
DEBBAZ ABDELKADER
24/01/1993
Poste : Secrétaire
Dossard :
AIAD YASSINE
14/04/1984
Poste : Entraineur Adjoint
Dossard :
SAIDAT SALEM
31/05/1974
Poste : Secrétaire
Dossard :
NOUAR DJELOUL
01/01/1982
Poste : Entraineur Adjoint
Dossard :
SAIDANI ALI AYMEN
14/05/1994
Poste : Attaquant
Dossard : 29